ហ្គេមបន្តផ្ទាល់ ម៉ាស៊ីនស្លុតដោត កីឡា ឆ្នោត
ផ្សព្វផ្សាយ, ផ្សព្វផ្សាយ ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ ការប្រកួត វីអាយភី
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង សំណូមពរ ទាញយកកម្មវិធី ចុះឈ្មោះ ចូល
ប្រាក់បញ្ញើ
Tournament banner
ប្រាក់ចំណូលកំពូលទាំង 10
កំណត់ត្រាឈ្នះខ្ពស់បំផុត MYR 53,067.45 011*****311 (ខែមុន)
011*****251 MYR 49,882.00 រង្វាន់
016****674 MYR 122,634.59 រង្វាន់
011*****539 MYR 48,814.53 រង្វាន់
ចំណាត់ថ្នាក់ អ្នកលេងដែលចូលរួម វេន រង្វាន់
4 016****513 MYR 47,497.05 Prize
5 010****533 MYR 42,862.00 Prize
6 011*****012 MYR 42,775.60 Prize
7 011*****966 MYR 41,044.00 Prize
8 017****526 MYR 40,313.19 Prize
9 011*****382 MYR 33,232.80 Prize
10 010****741 MYR 31,594.77 Prize