ហ្គេមបន្តផ្ទាល់ ម៉ាស៊ីនស្លុតដោត កីឡា ឆ្នោត
ផ្សព្វផ្សាយ, ផ្សព្វផ្សាយ ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ ការប្រកួត វីអាយភី
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង សំណូមពរ ទាញយកកម្មវិធី ចុះឈ្មោះ ចូល
ប្រាក់បញ្ញើ
VIP banner
VIP Privileges

Bronze

Silver

Gold

Platinum

Diamond

បញ្ចុះតម្លៃ
DAILY DAILY DAILY DAILY DAILY
0.10% 0.20% 0.40% 0.70% 1.00%
0.20% 0.30% 0.50% 0.80% 1.20%
0.10% 0.20% 0.40% 0.70% 1.00%
ប្រាក់រង្វាន់
Up to 28 Up to 88 Up to 388 Up to 688 Up to 1888
Welcome Bonus FREE CREDIT RM88 WITHOUT DEPOSIT FREE CREDIT RM388 WITHOUT DEPOSIT FREE CREDIT RM688 WITHOUT DEPOSIT FREE CREDIT RM1888 WITHOUT DEPOSIT
5 TIMES 10 TIMES 15 TIMES 20 TIMES 40 TIMES
MYR 10,000.00 MYR 20,000.00 MYR 30,000.00 MYR 50,000.00 MYR 100,000.00
សមាជិកភាព
អាចបន្តបាន។ ការចូលប្រើអស់មួយជីវិត 1ខែ 3ខែ 3ខែ 3ខែ
MYR 0.00 MYR 20,000.00 MYR 40,000.00 MYR 80,000.00 MYR 200,000.00
MYR 0.00 MYR 1,000.00 MYR 5,000.00 MYR 10,000.00 MYR 30,000.00

Terma & Syarat

  • Tawaran promosi ini terbuka kepada semua ahli HARIMAU333.
  • Ahli akan meningkatkan tahap peringkat mereka apabila jumlah deposit mereka telah memenuhi keperluan kami, ahli secara automatik layak dalam program VIP kami pada hari berikutnya untuk seumur hidup. Contoh: Jumlah deposit ahli terkumpul MYR 4,000,000 pada 05 Oktober, dan dia dianugerahkan sebagai ahli Platinum bermula dari 06 Oktober, 2 AM sehingga seumur hidup.
  • Ahli boleh menikmati faedah tahap peringkat kami selepas menerima bonus dinaik taraf pada hari berikutnya 2 AM
  • Peratusan Rebat Tunai akan dinaik taraf sepanjang bulan berdasarkan jadual peringkat di atas.
  • Untuk menuntut promosi hari lahir ini, Ahli dikehendaki menuntut bonus ini di halaman Promosi.
  • Selepas ahli melayakkan mereka mendapat tahap VIP , ia akan dikekalkan seumur hidup.
  • HARIMAU333 berhak untuk membatalkan keistimewaan VIP ahli pada bila-bila masa tanpa notis awal jika mana-mana ahli melanggar Terma & Syarat Am.
  • Tertakluk Terma & Syarat Promosi Am.